töltés
Hétfő-Péntek délután, Szombat 8 - 18h
Hétfő-Péntek délután, Szombat 8 - 18h

Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

A weboldalunk címe: https://villanyszasz.hu.
Szász Attila (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.villanyszasz.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.villanyszasz.hu/adatvedelmi-iranyelvek

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Szász Attila
Székhely: 1021 Dunakeszi, Barátság útja 12/C, 3.emelet 102. ajtó
E-mail: info@villanyszasz.hu
Telefon: +36 20 539 62 81

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:Név: Szász Attila
Székhely: 1021 Dunakeszi, Barátság útja 12/C, 3.emelet 102. ajtó
E-mail: info@villanyszasz.hu
Telefon: +36 20 539 62 81

Fogalom-meghatározások

1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Adatkezelések

A honlap működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték- és keresztnév A kapcsolatfelvételhez szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám A kapcsolatfelvételhez szükséges.
IP-cím Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A honlapon elhelyezett üzenetküldő platformot használó valamennyi érintett.

3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales- és marketing-munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
  személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
  kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését,
módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,
az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni
:

 • postai úton a 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12/C 3/102. címen,
 • e-mail útján az info@villanyszasz.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 539 6281 telefonszámon.

6. Az adatkezelés jogalapja:

6.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

6.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3)
bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére
csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül
szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és
ideig.

7. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  Székhely cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.
  Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az
  adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő
  és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az
  érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart
  az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó
  hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a)
  pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

WordPress (forrás: WordPress)

1. Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül
begyűjtésre kerül a hozzászóló IP-címe és a böngészőazonosító
karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc
(hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon
használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei a következő címen
tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

2. Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a
honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS-adatok is
szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a
helyadatokat a honlapon található képekből.

3. Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapon, bejelentkezve maradhatsz a megadott
neved, e-mailed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te
kényelmi célodat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket
az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati
ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve
erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében,
hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik
nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a
böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely
elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület
megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik 2 napig érvényesek, a
szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti 1 évig. Amennyiben
az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés 2 hétig
folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra
kerülnek.

4. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott
tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső
forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha
meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról,
sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a
beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha
rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

5. Személyes adatok őrzésének időtartama

Ha hozzászólást írunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem
meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes
ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá
váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes
adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden
felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes
adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját
felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén
megtekinthetik és szerkeszthetik.

6. A Felhasználó jogai a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók személyes adatainak export fájlban
történő megküldése a hello@dijansali.hu címen kérhető, ez a fájl minden
adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre
bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes
adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket
adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A WordPress adatkezelési nyilatkozata: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az
  adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google
  konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc.
  elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
  94043, USA; „Google”).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt
  Google-hirdetés által ér el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges
  cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége
  korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
  Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a
  weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a
  Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre
  kattintott.
 4. Minden Google AdWords-ügyfél másik cookie-t kap, így
  azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon
  követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k
  segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords
  konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat
  készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
  konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
  számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel
  bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne
  részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
  böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön
  nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a
  Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics
  úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a
  számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
  weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt
  weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a
  Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az
  IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét
  az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről
  szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A
  teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására
  és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme
  weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat
  arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a
  honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap
  aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a
  weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további
  szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a
  Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a
  Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
  megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét,
  hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
  funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá,
  hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó
  weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőplugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

WPForms

A honlap a WPForms különböző bővítményeit használja, hogy elősegítse a honlapra beágyazott űrlapon keresztüli üzenetküldést.

 • A WPForms nem kér indokolatlan személyes adatokat.
 • A WPForms nem szolgáltatja ki harmadik félnek a személyes adatokat, azokat törvényesen használja.
 • A WPForms nem tárol személyes adatokat a szerverein, kivéve ha azok szükségesek az aktuális folyamat elvégzésére.

Részletes adatkezelési nyilatkozat.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

A weboldalunk sütiket (cookie) használ. A süti egy betűkből és
számokból álló kisméretű fájl, melyet a számítógépén tárolunk,
amennyiben engedélyezi. Ezek a sütik segítséget nyújtanak számunkra,
hogy az oldal böngészése során meg tudjuk Önt különböztetni a többi
felhasználótól, hogy minél teljesebb élményben lehessen része, valamint a
honlap tökéletesítéséhez is hasznosak. A dijansali.hu további
böngészésével jóváhagyja a sütik használatát.

1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az
érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.

3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem
szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy
arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a
szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Hírlevél, DM-tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a
Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá az Ügyfél a jelen
tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3. A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a
Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az
ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató minden – a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a
Felhasználót. A Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő
linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozáskori IP-cím Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek
(e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás
nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új
funkciókról stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének
határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: [folyamatban]
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales- és marketing-munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
  személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
  kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését,
módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,
az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni
:

 • postai úton a 2120 Dunakeszi, Barátság út 12/C 3/102. címen,
 • e-mail útján a info@villanyszasz.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 5396281 telefonszámon.

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
13. Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv.
5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
(5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a
hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló
nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.
Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó –
adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak
visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett
személy előzetes hozzájárulásával adható át.

14. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során
  kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon
  megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba
  léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket,
  üzeneteket, telefonon, Facebookon stb. megadott adatokat az érdeklődő
  nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
  adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével
  törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes
  hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
  szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,
  adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A
  Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos
  célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és
  olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
  elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig
köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
  adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az
  adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
  céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés
  ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát
  az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
  lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
  védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól
, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása
és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy
a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre
állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és
szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi
tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből
eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő
által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
  és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
  adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –
  mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz
  való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,
  hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
  továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
  ;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
  Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján
  kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely
  biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi
incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül,
és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes
felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
  adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
  RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001.
  évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az
  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
  27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről